Wettelijke meldingen

Uitgever : Organon Belgium BV

Maatschappelijke zetel : Handelsstraat, 31 - 1000 Brussel - België

Handelsregister : 0741.785.526

Verantwoordelijke uitgever : Mark Claeys

Webhosting : OVH SAS – 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Realisatie : Medical Safari – 69 Dundas Court, Level 1 – Phillip ACT 2606 - Australia

LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG. DE TOEGANG TOT/HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IMPLICEERT DAT U ONDERSTAANDE VOORWAARDEN AANVAARDT.

Organon garandeert dat de informatie op deze website waarheidsgetrouw en up-to-date is, maar claimt noch garandeert de juistheid, geloofwaardigheid of volledigheid ervan. Organon claimt noch onderschrijft deze informatie, ongeacht of ze uitdrukkelijk wordt vermeld of stilzwijgend is, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties over de verhandelbaarheid van deze informatie, haar geschiktheid voor een welbepaald gebruik of de afwezigheid van inbreuken. De toegang tot de website impliceert dat de gebruiker de risico’s aanvaardt die inherent zijn aan de toegang tot en het gebruik van de website en van de informatie die erop wordt vermeld.

Organon kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke directe, indirecte of gevolgschade of schade door schuld die voortvloeit uit de toegang tot de website, het gebruik ervan of de onmogelijkheid om de website te gebruiken, als gevolg van een fout of lacune in de informatie op de website of het vertrouwen dat u stelt in de informatie op de website.

Organon publiceert de informatie op de website voor louter educatieve en informatieve doeleinden. Deze informatie heeft niet de waarde van een advies, behandeling of aanbeveling door gezondheidswerkers. Het is belangrijk dat u voor uw persoonlijke medische behoeften het advies van uw arts en alle andere gezondheidswerkers volgt. Raadpleeg uw arts of een andere gezondheidswerker voordat u een geneesmiddel gebruikt dat op deze website wordt getoond.

Deze website verstrekt informatie over internationale en lokale farmaceutische bedrijven die mogelijk niet relevant is voor bezoekers uit bepaalde delen van de wereld. De gedeponeerde merken van bepaalde producten kunnen bijvoorbeeld verschillen van land tot land. Ook de doseringen, indicaties en beperkingen van de verkochte producten, zoals toegestaan door de regelgevende instanties, kunnen verschillen van land tot land. Indien de producten, programma’s en diensten die op deze website worden vermeld, niet verkrijgbaar zijn in uw land, impliceert een dergelijke verwijzing niet dat deze producten, programma’s of diensten in de toekomst mogelijk wel gecommercialiseerd zullen worden in uw land. Raadpleeg uw arts voor meer informatie over de beschikbaarheid van de vermelde producten in uw land. De productinformatie op deze website kan per land onderworpen zijn aan verschillende medische eisen en controlevereisten.

Alle mededelingen en informatie (ook als ze uitgewisseld worden in een gesprek) die door een gebruiker worden voorgelegd via deze website (ook de persoonlijke informatie, vragen, commentaren, gegevens, ideeën en expertise van de gebruiker), worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en worden bijgevolg eigendom van deze website. Organon heeft geen enkele verplichting hoe dan ook ten aanzien van deze informatie en behoudt zich het recht voor om deze informatie, volledig of gedeeltelijk, te reproduceren, te publiceren, kenbaar te maken en door te geven aan anderen, zonder beperking of bepaald doel. Het staat Organon vrij om de ideeën, concepten, expertise, technieken of uitvindingen te gebruiken, om welke reden ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en commercialisering van producten en diensten.

Deze website bevat links naar andere websites. Organon selecteert alleen de websites die het nuttig acht voor zijn gebruikers. Dit impliceert niet dat Organon de inhoud van deze websites goedkeurt. Wegens de voortdurende evolutie van het internet kan Organon niet borg staan voor de normen van deze websites en onderzoekt Organon niet regelmatig hun inhoud. Organon claimt in geen geval de juistheid of volledigheid van de informatie op dergelijke websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan, noch voor mogelijke schade die voortvloeit uit dergelijke informatie.